Dydaktyka

Katedra Inteligencji Obliczeniowej – informacje ogólne o prowadzonej dydaktyce

Pracownicy Katedry uczestniczą w kształceniu na kierunku Informatyka, na I, II i III stopniu kształcenia. Na pierwszym stopniu prowadzony jest kurs „Sztuczna Inteligencja i inżynieria wiedzy”, w którym studenci są wprowadzani w problematykę sztucznej inteligencji. Tematy prac inżynierskich pokrywają się z obszarem kompetencji pracowników Katedry, jesteśmy otwarci na propozycje tematów wychodzące od studentów.

Na II stopniu kształcenia prowadzimy specjalizację Inteligentne Systemy Informatyczne.
W siatce specjalizacji znajdują się kursy pokrywające obszary badań prowadzonych w Katedrze, siatka specjalizacji pokrywa następujące obszary:

  • systemy uczące się, w tym nowe trendy w obliczeniach neuronowych;
  • metody obliczeń miękkich, obejmujące m.in. obliczenia inspirowane naturą, zbiory przybliżone;
  • problemy i metody odkrywanie wiedzy z danych, gdzie mówimy o nowych kierunkach badań w szybko rozwijającym się obszarze;
  • systemy wizyjne, w tym metody automatycznego opisywania obrazów, wyszukiwania obrazów, kierunkach związanych z automatyczną interpretacją obrazów, omawiane są też stosowane w tej dziedzinie statystyczne metody maszynowego uczenia;
  • inżynieria języka naturalnego, w tym analiza morfo-syntaktyczna i składniowa, wyszukiwanie informacji (również dostosowane do języka polskiego), itp.;
  • nowoczesne zastosowania technik inteligentnych, chcemy pokazać studentom potencjalne i praktyczne, ciekawe zastosowania;
  • wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, sygnalizowanym wielokrotnie na różnych spotkaniach z przedstawicielami firm, wprowadziliśmy kurs ‘techniki stymulacji twórczego myślenia”, gdzie studenci poznają i ćwiczą indywidualne i grupowe metody kreatywnego myślenia, metody łamania blokad myślowych i nabywają umiejętności miękkie dotyczące współpracy w grupie.

Tematy prac dyplomowych magisterskich związane są zazwyczaj z badaniami prowadzonymi przez pracowników Katedry. Jesteśmy otwarci na propozycje tematów prac magisterskich zgłaszanych przez studentów, wynikające z ich zainteresowań.
Doktorantów i magistrantów zapraszamy do studiowania i współpracy naukowej! Chętnie współpracujemy ze studiującą młodzieżą, w tym przy realizacji projektów naukowych.